เวปรายงานข้อมูล (หน่วยงานราชการ)

รายงานข้อมูลHDC (Service Plan) https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php

รายงานRDU (เฉพาะกิจของกระทรวงฯ) http://203.157.3.54/hssd1/umd/HSS_SPECIAL/home/

หมวดบริหารเวชภัณฑ์

เวปลงข้อมูลKeyยาVMIของGPO https://scm.gpo.or.th/vmi/

Drug Catalogue ของสปสช. http://drug.nhso.go.th/drugcatalogue/

สืบค้นรหัสยามาตรฐาน24 หลัก http://drug.nhso.go.th/DrugCode/

เวปลงข้อมูล Napplus ของสปสช. http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS/login.jsp

เวปลงข้อมูล TB Data Hub http://tbdatahub.nhso.go.th/tbdatahuboln/

ค้นหาบัญชีรายการยาของรพ.ในจังหวัดเชียงราย http://www.crapr.org/druglist/

โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์INVC http://164.115.40.125/inv-c/index.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดงานยาเสพติด

เวปรายงานบำบัดและฟื้นฟู (งานยาเสพติด) https://antidrugnew.moph.go.th/Identity/STS/Forms/Account/Login

 

หมวดงานเครือข่าย (ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย)

เวปรายงานWarfarin (Registry Network) http://www.thaiacc.org/warfarin/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดอื่นๆ

เวปเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เชียงราย) http://crapr.org/jweb/

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ http://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php

เวปส่งเสริมการใช้ฉลากRDU http://www.thaipco.com/rdu/qr/?p=1