พันธกิจของหน่วยงาน ที่ให้บริการมีดังนี้
1.งานบริการเภสัชกรรม
2.งานเภสัชกรรมคลินิก
3.งานวิชาการและเภสัชสนเทศ
4.งานผลิตยาทั่วไป
5.งานบริหารเวชภัณฑ์
6.งานสนับสนุนสถานบริการระดับรอง
7.งานคุ้มครองผู้บริโภค