สสจ.เชียงราย เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณานาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารักษาโรค


ข้อมูลจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พบว่าปัจจุบันมักมีผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเข้าไปขายผลิตภัณฑ์ โดยการโฆษณาชวนเชื่อว่ารักษาได้สารพัดโรค ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน การนัดประชุมชาวบ้าน หรือการเจาะจงไปขายที่บ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุ เพื่อการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารโดยอวดอ้างว่าสามารถบาบัด บรรเทา หรือรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างดี รวมทั้งขายในราคาที่ค่อนข้างแพง ทาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลงเชื่อนาไปใช้ร่วมกับยาของทางโรงพยาบาล หรือบางครั้งหยุดใช้ยาที่ทางโรงพบยาบาลแนะนาให้ใช้อย่างต่อเนื่องเพราะคิดว่าอาการดีขึ้น นั้น


นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดแจ้งเครื่องหมาย อย (สังเกตบนฉลาก จะพบเครื่องหมาย อย) นั้น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถรักษา บาบัด หรือบรรเทาโรคได้ โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องมีข้อความกากับว่า "ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค" นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเร่ขายมักตรวจพบว่า มีการโฆษณาหลอกลวง หรือเกินจริง

รวมทั้งตรวจพบว่ามักมีการปลอมปนยาแผนปัจจุบันบางชนิด ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยคาดไม่ถึงได้จากผลของการปลอมปนยาบางชนิดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือบางครั้งเกิดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเองไปทาให้ฤทธิ์การรักษาของยาที่ใช้อยู่เป็นประจาเปลี่ยนแปลงไป นอกจากเสียเงินโดยไม่จาเป็นแล้ว
จึงขอให้ผู้บริโภคใช้วิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน และระมัดระวังอย่าหลงเชื่อนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารักษาโรค และหากประสงค์จะรับประทานควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรว่าสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับยาที่ใช้อยู่เป็นประจาหรือไม่ ในส่วนของผู้ขายผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่ทาการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ


ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการโฆษณา การผลิต/จาหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาได้ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง หรือ ทางสายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดอย่างเข้มงวด